തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങി; മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളമില്ലാതെ പതിനായിരത്തോളം പേർ

0

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം മുടങ്ങി. ട്രഷറിയിൽ ബില്ലുകൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചയച്ചു. ഗ്രാമവികസനം, പഞ്ചായത്ത്, നഗര കാര്യം, ടൗൺ & കൺട്രി പ്ലാനിങ്, എൽഎസ്ജി ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പതിനായിരത്തോളം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളമാണ് മുടങ്ങിയത്.

പുതിയ ബജറ്റിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ ശമ്പള ഭരണ ചെലവുകൾക്ക് പുതിയ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അക്കൗണ്ടന്‍റ് ജനറൽ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും തുടർ നടപടികൾ വൈകിച്ചതാണ് ശമ്പളം മുടങ്ങാൻ ഇടയായത്.

Leave a Reply