സൈബർ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ സ്‌പേസ് സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡുമായി നാസ

0

പൊതു – സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക്‌

സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്‌പേസ് സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാസ. ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ ദീർഘകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പിനുമുള്ള നാസയുടെ മാർഗദർശനമാണ് ഈ ഗൈഡ്.

 

ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ഗൈഡ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളും വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പര്യവേഷണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം

ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് എല്ലാ മേഖലകളിലെയും ദൗത്യങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, പര്യവേഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയവയാണ്.

 

 

സ്പേസ് സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ തത്വങ്ങളോടുള്ള നാസയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുമായി യോജിപ്പിച്ച്, ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ തത്വങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ നയ നിർദ്ദേശം 5-ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഗൈഡ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഗൈഡിന്റെ ഭാവി പതിപ്പുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നാസ ബഹിരാകാശ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുമുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here