പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ധർമമല്ല തീർത്തും നിഷേധാത്മക സമീപനമാണ് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നത്; മുഖ്യമന്ത്രി

0

കേരളം മാറേണ്ടെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം തടയാൻ പല വഴികളിലൂടെയും നോക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ധർമമല്ല പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നത് പകരം തീർത്തും നിഷേധാത്മക സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 

ഈ നിഷേധാത്മക സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും അതിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ധാരണകളുണ്ടല്ലോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇവിടെ ചില പ്രത്യേക നിലയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്,കേന്ദ്ര ഭരണ കക്ഷി കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ധം ചെലുത്തി കേരളത്തെ എങ്ങിനെയെല്ലാം ശ്വാസം മുട്ടിക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 

 

Leave a Reply