12 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അവധി; കേരള, എംജി, കുസാറ്റ്, കാലിക്കറ്റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

0

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധി. കേരള, കാലിക്കറ്റ്, എംജി, കുസാറ്റ്, കുഫോസ് (ഫിഷറീസ്) സർവകലാശാലകൾ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി. കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല ഇന്നു മുതൽ 5 വരെയുള്ള പരീക്ഷകൾ മാറ്റി.

Leave a Reply