കോഴിക്കോട് കളക്ടർക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ ഭീഷണികത്ത്

0

കോഴിക്കോട് കളക്ടർക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ ഭീഷണികത്ത് ലഭിച്ചു. പിണറായി പൊലീസിന്റെ വേട്ട തുടർന്നാൽ കൊച്ചിയിലെ പോലെ കോഴിക്കോട്ടും പൊട്ടിക്കുമെന്നാണ് കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗിനാണ് കത്ത് ലഭിച്ചത്.

 

Leave a Reply