സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു 

0

 

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 45,480 രൂപയാണ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുശേഷമാണ് സ്വർണവില കൂടുന്നത്.

 

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി വില 5685 രൂപയും ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 4715 രൂപയുമാണ്.

Leave a Reply