വരാനിരിക്കുന്ന 5 ദിവസം ബാങ്ക് അവധി; പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇടയിൽ ഒന്ന് മാത്രം

0

നാളെ മുതൽ തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം ബാങ്ക് അവധി. ഓഗസ്റ്റ് 26,27,28,29 ദിവസങ്ങളിലാണ് ബാങ്ക് അവധി. ഓഗസ്റ്റ് 30ന് ബാങ്ക് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വീണ്ടും ബാങ്ക് അവധിയാണ്.

നാളെ ഓഗസ്റ്റ് 26ന് നാലാം ശനിയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 27 ഞായറാഴ്ചയും. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ഒന്നാം ഓണവും, 29ന് തിരുവോണവുമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 30ന് മൂന്നാം ഓണമാണെങ്കിലും ബാങ്ക് അവധിയല്ല. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ ഓഗസ്റ്റ് 31 ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് അവധിയാണ്.

ഈ മാസം പത്ത് ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നാല് ഞായറും രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാം ശനിയും നാലാം ശനിയുമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള നാല് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം ഓണാവധിയും ഒരു ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവും ഒരു ദിവസം ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തിയുമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here