പെൻഷൻ ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു

0

പെൻഷൻ ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു. 2022 വരെ വിരമിച്ചവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിന് ഹൈക്കോടതി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു. ആദ്യഘട്ട ആനുകൂല്യമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ഗഡുക്കളായി നൽകാം.

ആദ്യ ഭാഗം ജൂൺ ഒന്നിന് മുൻപും, രണ്ടാം ഭാഗം ജൂലൈ ഒന്നിന് മുൻപും നൽകണം. കോർപ്പസ് ഫണ്ടിലേക്ക് തുക മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് ജൂലൈ ഒന്നു വരെയും സമയം അനുവദിച്ചു. മാർച്ച് അവസാനം പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. ഇതിനെതിരെ കെഎസ്ആർടിസി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

Leave a Reply