ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഭണ്ഡാര വരവായി ലഭിച്ചത് 4,57,89,842 രൂപ

0

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഭണ്ഡാര വരവായി ലഭിച്ചത് 4,57,89,842 രൂപ. രണ്ട് കിലോ 504 ഗ്രാം 900 മില്ലിഗ്രാം സ്വർണവും 28 കിലോ വെള്ളിയും ലഭിച്ചു.

ഇതിനുപുറമെ ഇ-ഹുണ്ടി വഴി 1,39,631 രൂപയും ലഭിച്ചതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിരോധിച്ച 1000ത്തിന്റെ 13 നോട്ടും 500ന്റെ 38 നോട്ടും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിനായിരുന്നു എണ്ണൽ ചുമതല.

Leave a Reply