ശബരിമലയിൽ വരുമാനം 52 കോടി കവിഞ്ഞു

0

ശബരിമലയിൽ വരുമാനം 52 കോടി കവിഞ്ഞു.മണ്ഡലകാല മഹോത്സവത്തിന് നട തുറന്ന് പത്ത് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ വരുമാനം 52,85,56840 രൂപ.കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ആകെ വരവ് 9,92,14963 രൂപയായിരുന്നു.അരവണ വിറ്റുവരവിലാണ് കൂടുതൽ തുക ലഭിച്ചത്, 23,57,74800 രൂപ.ഇക്കാലയളവിൽ 2,52,20640 രൂപ അപ്പം വിറ്റ് വരവിലൂടെ ലഭിച്ചു.

12,73,75320 രൂപയാണ് കാണിക്ക ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചത്.അക്കോമഡേഷൻ ഇനത്തിൽ 48,84,549 രൂപയും, നെയ്യഭിഷേകത്തിലൂടെ 31 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിച്ചതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. കെ. അനന്തഗോപൻ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply