നാളെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയോ?

0

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് നാളെ പ്രവർത്തിക്കുക. നാളത്തെ പ്രവർത്തി ദിനത്തിന് ശേഷം ഈ വർഷം 2 പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ 29 ശനിയും ഡിസംബർ 3 ശനിയും സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, ഡിസംബർ ഒഴികെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഈ വർഷം ഇനി ശനി സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ ഇല്ല. എന്നാൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.

Leave a Reply