സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് യു.യു ലളിതിന്റെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്തു

0

ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് യു.യു ലളിതിന്റെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി രമണയാണ് പിൻഗാമിയുടെ പേര് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശ കൈമാറിയത്. ഈ മാസം 26-നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി രമണ വിരമിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ 49-ാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിരമിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി രമണ അത് വൈകിച്ചു. ഇതോടെ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് തന്റെ പിൻഗാമിയെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതോടെയാണ് സീനിയോറിറ്റിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലളിതിനെ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി യു.യു ലളിത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. നവംബർ 5-ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കും. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മാത്രമാവും രാജ്യത്തിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുക.ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് യു.യു ലളിതിന്റെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി രമണയാണ് പിൻഗാമിയുടെ പേര് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശ കൈമാറിയത്. ഈ മാസം 26-നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി രമണ വിരമിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ 49-ാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിരമിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി രമണ അത് വൈകിച്ചു. ഇതോടെ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് തന്റെ പിൻഗാമിയെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതോടെയാണ് സീനിയോറിറ്റിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലളിതിനെ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി യു.യു ലളിത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. നവംബർ 5-ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കും. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മാത്രമാവും രാജ്യത്തിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുക.

Leave a Reply