പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ ആറാം സമ്മേളന തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

0

തിരുവനന്തപുരം: 15ആം കേരള നിയമസഭയുടെ 6ആം സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ ആരംഭിക്കും. സമ്മേളന കലണ്ടർ പ്രകാരം 10 ദിവസം സഭസമ്മേളിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 2ന് പിരിയും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിയമസഭാ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന, ഓഡിയോ-വീഡിയോ പ്രദർശനത്തിന് പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് നല്ല സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചുവരുന്നത്.

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഓർഡിനൻസുകൾക്ക് പകരമുള്ള ബില്ലുകളും മറ്റ് അത്യാവശ്യ ബില്ലുകളും പരിഗണിക്കുന്നതിലേക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ചേരുന്നതാണെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് അഞ്ചാം സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത്.സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായ ആഗസ്റ്റ് 22-ാം തീയതി സഭ പിരിഞ്ഞതിനുശേഷം യോഗം ചേരുന്ന കാര്യോപദേശക സമിതി തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സമയക്രമം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും യുക്തമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്. ആഗസ്റ്റ് 10 ന് ആരംഭിച്ച പ്രസ്തുത പരിപാടി പൊതുവിൽ ഉയർന്നുവന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 24 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 11 ഓർഡിനൻസുകൾ റദ്ദാക്കിയ അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സമ്മേളനം അടിയന്തരമായി ചേരുന്നത്. പുനഃപ്രഖ്യാപനം നടത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുമൂലം റദ്ദായിപ്പോയ ഓർഡിനൻസുകളുടെ പേരുവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 2022ലെ കേരള ആഭരണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (2022ലെ 04-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
2) 2022-ലെ കേരള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പൊതുസർവ്വീസ് ഓർഡിനൻസ് (2022ലെ 05-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
3) 2022-ലെ കേരള വ്യവസായ ഏകജാലക ക്ലിയറൻസ് ബോർഡുകളും വ്യവസായ നഗരപ്രദേശ വികസനവും (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് 2022ലെ 06-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
4) ദി കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ്സ് (വെസ്റ്റിങ്ങ് ആന്റ് അസൈൻമെന്റ്) അമെന്റ്മെന്റ് ഓർഡിനൻസ് (2022ലെ 07-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
5) ദി കേരള ലോക് ആയുക്ത (അമെന്റ്മെന്റ് ) ഓർഡിനൻസ്, 2022 (2022ലെ 08-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
6) 2022-ലെ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (2022ലെ 09-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
7) 2022ലെ കേരള കന്നുകാലിത്തീറ്റ, കോഴിത്തീറ്റ, ധാതുലവണമിശ്രിതം (ഉൽപാദനവും വിൽപനയും നിയന്ത്രിക്കൽ) ഓർഡിനൻസ് (2022ലെ 10-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
8) 2022ലെ കേരള സഹകരണസംഘ (രണ്ടാം ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (2022ലെ 11-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
9) ദി കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓർഡിനൻസ്, 2022 (2022ലെ 12-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
10) ദി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (അഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് ആസ് റെസ്പെക്റ്റ്സ് സെർട്ടൻ കോർപ്പറേഷൻസ് ആന്റ് കമ്പനീസ്) അമെന്റ്മെന്റ് ഓർഡിനൻസ്, 2022 (2022ലെ 13-ാംനം. ഓർഡിനൻസ്)
11) ദി കേരള പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് സെലക്ഷൻ ആന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ഓർഡിനൻസ്, 2022 (2022ലെ 14-ാംനം.

ഓർഡിനൻസ്) ആറാം സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 22-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച്ച ഒരു പ്രത്യേക സമ്മേളനമായിട്ടായിരിക്കും ചേരുക. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 സംവത്സരങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക യോഗത്തിനാണ് അന്നത്തെ സമ്മേളന സമയം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് മറ്റു നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആഗസ്റ്റ് 23, 24 തീയതികളിലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള സമയം താഴെ പറയുന്ന 6 ബില്ലുകളുടെ അവതരണത്തിനും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കുമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply