മലമ്പുഴ ഡാമിനോടനുബന്ധിച്ച ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോജക്ടിലെ വൈദ്യുതോൽപാദനം നാലു കോടി യൂനിറ്റ് പിന്നിട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു

0

പാലക്കാട്: മലമ്പുഴ ഡാമിനോടനുബന്ധിച്ച ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോജക്ടിലെ വൈദ്യുതോൽപാദനം നാലു കോടി യൂനിറ്റ് പിന്നിട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2010 മുതലാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുതോൽപാദനം തുടങ്ങിയത്.
2.5 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്‍റിൽ 2.1 മെഗാവാട്ട് വരെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു. നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരിവരെ കാർഷികാവശ്യത്തിന് ഡാമിലെ വെള്ളം തുറന്നുവിടുമ്പോഴും മൺസൂൺ കാലയളവിൽ ഡാമിന്‍റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നടക്കാറുള്ളൂ.

Leave a Reply