‘ഗ്രൂപ്പുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല’; അംഗത്വ വിതരണം പരാജയമെന്ന് കെ വി തോമസ്

0

ആലപ്പുഴ: കോണ്‍​ഗ്രസ് അം​ഗത്വവിതരണം പരാജയമെന്ന് കെ വി തോമസ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പെയിൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ സമ്പ്രദായമല്ല. 50 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ്‌ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് താൻ. ഗ്രൂപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിന് ഗുണം  ചെയ്യില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. സുധാകരനുമായി നല്ല സൗഹൃദം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ: കോണ്‍​ഗ്രസ് അം​ഗത്വവിതരണം പരാജയമെന്ന് കെ വി തോമസ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പെയിൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ സമ്പ്രദായമല്ല. 50 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ്‌ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് താൻ. ഗ്രൂപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിന് ഗുണം  ചെയ്യില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. സുധാകരനുമായി നല്ല സൗഹൃദം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ: കോണ്‍​ഗ്രസ് അം​ഗത്വവിതരണം പരാജയമെന്ന് കെ വി തോമസ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പെയിൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ സമ്പ്രദായമല്ല. 50 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ്‌ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് താൻ. ഗ്രൂപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിന് ഗുണം  ചെയ്യില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. സുധാകരനുമായി നല്ല സൗഹൃദം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ: കോണ്‍​ഗ്രസ് അം​ഗത്വവിതരണം പരാജയമെന്ന് കെ വി തോമസ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പെയിൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ സമ്പ്രദായമല്ല. 50 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ്‌ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് താൻ. ഗ്രൂപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിന് ഗുണം  ചെയ്യില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. സുധാകരനുമായി നല്ല സൗഹൃദം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ: കോണ്‍​ഗ്രസ് അം​ഗത്വവിതരണം പരാജയമെന്ന് കെ വി തോമസ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പെയിൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ സമ്പ്രദായമല്ല. 50 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ്‌ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് താൻ. ഗ്രൂപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിന് ഗുണം  ചെയ്യില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. സുധാകരനുമായി നല്ല സൗഹൃദം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ: കോണ്‍​ഗ്രസ് അം​ഗത്വവിതരണം പരാജയമെന്ന് കെ വി തോമസ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പെയിൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ സമ്പ്രദായമല്ല. 50 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ്‌ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് താൻ. ഗ്രൂപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിന് ഗുണം  ചെയ്യില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. സുധാകരനുമായി നല്ല സൗഹൃദം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. 

Leave a Reply