സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ലോകാവസാനം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി വെറും 38 വർഷം മാത്രമാണ് ബാക്കി!

0

ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതാകുമോ? പലപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണിത്. വിവിധ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ലോകാവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ, സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ലോകാവസാനം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ലോകാവസാനം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി വെറും 38 വർഷം മാത്രമാണ് ബാക്കി! 1

ലോകാവസാനം എന്നുണ്ടാകുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1706 ൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ലോകം അവസാനിക്കാൻ ഇനി വെറും 38 വർഷം മാത്രമാണ് ബാക്കി! 1706 ൽ എഴുതിയ കത്തിലാണ് ന്യൂട്ടൺ ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്.

ജറുസലേമിലെ ഹീബ്രു സർവകലാശാലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കത്തിൽ. “ആദിമ വർഷത്തിലെ കലണ്ടറിൽ ചെയ്തതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒരു വർഷമായും 30 ദിവസം ഒരു മാസമായും കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോൾ സമയവും പകുതി സമയവും 42 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1260 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര വർഷവുമാണ്.”… ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കത്തിൽ ലോകം 2060 ൽ അവസാനിക്കുമെന്നും ഒരുപക്ഷേ അത് വൈകിയാലും നേരത്തേയാകാനുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്നുമാണ് കത്തിലുള്ളത്.

സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ലോകാവസാനം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി വെറും 38 വർഷം മാത്രമാണ് ബാക്കി! 2

‘ഗണിതശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നിവയിലെല്ലാം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. എങ്കിലും ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ദൈവഹിതമാണെന്നും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമാണന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ന്യൂട്ടന്റെ മരണാനന്തരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം അവസാനകാലം വരെ ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ലെന്നും അതിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply